Projekt szkoleniowy dla 80 Mistrzów Produkcji w kilku zakładach jednej firmy

Wyzwanie

Przygotowanie i realizacja projektu szkoleniowego mającego na celu doskonalenie umiejętności w zakresie zarządzania dla 80 mistrzów produkcji kilku fabryk w jednej firmie.

Rozwiązanie

Tak całościowe zadanie wymagało zaangażowania w jego realizację bezpośrednich przełożonych przyszłych uczestników zajęć. Zaangażowany był też Zarząd firmy.

Wypracowanie rozwiązanie składało się z trzech faz.

Faza przygotowania obejmowała:

  1. warsztat konsultacyjny z dyrektorami zakładów – na temat oczekiwanego zakresu szkoleń i pożądanych efektów projektu,

  2. przygotowanie do udziału w projekcie Profesorów (tj. menedżerów przekazujących swoją wiedzę o procesach produkcyjnych i ekonomicznych w firmie) i Coachów (menedżerów wpierających mistrzów w realizacji zadań wdrożeniowych towarzyszących projektowi),

  3. anonimowe ankietowe badanie pracowników liniowych oceniające aktualny styl zarządzania mistrzów – z ich punktu widzenia.

Faza szkoleniowa obejmowała cykl szkoleń dla mistrzów uzupełniony zadaniami wdrożeniowym pomiędzy warsztatami.

Faza utrwalania efektów to:

  1. ponowne badanie ankietowe liniowych pracowników produkcji, badające zmianę w stylu zarządzania mistrzów.

  2. warsztat podsumowujący efekty projektu z udziałem Zarządu firmy

  3. cykl spotkań typu follow up wspierający wdrażanie treści szkoleń do codziennej pracy mistrzów.

Efekty

Uzyskaliśmy przyrost wiedzy i umiejętności mistrzów w zakresie miedzy innymi: organizowania przepływu informacji w firmie, przewidywania błędów, analizowania trudności i zapobiegania im, współpracy pomiędzy szczeblami zarządzania i poszczególnymi działami firmy, planowania i rozliczania produkcji.

Kluczową dla powodzenia projektu zmianę nastawień mistrzów tj.: odwagę mówienia o trudnych tematach, wypracowanie nawyku codziennej pracy ze wskaźnikami, branie odpowiedzialności za komunikację na produkcji i zaangażowanie we wprowadzanie usprawnień.

Efekty finansowe związane z szybkim wprowadzeniem usprawnień – podczas trwania projektu.

Awans zawodowy pięciorga mistrzów w czasie projektu i do 2 miesięcy po zakończeni